briefshijiazhuang zhongmei coal mine shares to halt